PROGRAM

➔ Demokracie a svoboda

Po 28 letech se naše vydobytá svoboda a demokracie otřásá v základech. Ohrožují ji extrémisté a oligarchové. Kvůli budoucnosti nejen mých čtyř dětí, které vychovávám, jsem připraven za naši svobodu a demokratické uspořádání naší země ze všech sil bojovat.

➔ Veřejná správa a samospráva

Stát je služba, ne šikana občanů.

Proto prosazuji zavedení moderního způsobu komunikace s úřady (elektronicky, prostřednictvím webu, vzájemná komunikace systémů různých agend), zveřejňování všech smluv nad 50 000 Kč bez výjimek, zrušení neefektivních dotačních titulů a rozdělení ušetřených peněz přímo obcím, zrušení EET a zefektivnění fungování České pošty s cílem zajištění nezbytných služeb pro všechny občany i v menších obcích.

Nepřipustím další bujení úřadů a nárůst počtu zbytečných úředníků, zavádění výjimek při zveřejňování smluv, rozrůstání složitého systému dotací a bujení zcela nesmyslné vedlejší činnosti České pošty.

➔ Řádné hospodaření

Bohatnout mají lidé, ne stát.

Jako starosta města Roztok vím, že se řádným hospodařením s veřejnými prostředky dá ušetřit spousta peněz, které lze použít na potřebné investice. To se mi v Roztokách daří. Když to jde v našem městě, musí to jít i v našem státě. Proto se zasadím o to, aby stát hospodařil efektivně. Účelnost každé vynaložené koruny musí být pečlivě zvážena a zdůvodněna. Občan má právo vědět, na co stát naše společné prostředky vynakládá.

Prosazuji snižování daní, zejména pak výrazné snížení odvodů z práce. Všem lidem tak zůstane z jejich platu víc peněz.

➔ Svobodná média

V dnešní době je veřejné mínění manipulováno díky tomu, že někteří politici vlastní velké mediální domy. To je dle mého názoru minimálně z etického hlediska nepřijatelné. Proto budu bojovat za svobodu médií a za nezávislost médií veřejné služby, tedy České televize a Českého rozhlasu. Na zpravodajskou činnost těchto médií nemají mít politici žádný vliv.

 

"Jsem autorem následujícího podrobného programu pro samosprávu a veřejnou politiku. Tento program hodlám prosazovat a uvést do praxe."

Občanům musí být zajištěna dostupnost a racionální fungování samospráv a státní správy. Zde prosazujeme co nejvyšší míru transparentnosti. Maximální prioritu má boj proti korupci a zapojení občanů do kontroly hospodaření veřejného sektoru. Budeme dále pokračovat v procesu, který vede k důslednému rozkrývání konečných vlastníků akciových společností vstupujících do veřejných zakázek a koncesních řízení. Prosadíme novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek a koncesního zákona tak, aby do těchto vztahů vstupovaly pouze korporace s průhlednou vlastnickou strukturou.

Zavedeme možnost korespondenční volby a podpoříme přípravu elektronického hlasování.

➔ Otevřenost je nejlepší kontrola

Prosazujeme systematické a povinné zveřejňování soutěží, smluv bez výjimek, čerpání rozpočtů. Limity pro více práce nesmějí otevírat prostor pro korupční jednání. Zavedeme moderní způsoby komunikace s úřady (elektronicky, prostřednictvím webu, vzájemná komunikace systémů různých agend) pro celou veřejnou správu, nejen pro obce. Na všech větších úřadech zavedeme centrální přepážku, kde občan předá tiskopis, aby obíhala po úřadě žádost, nikoli občan.

➔ Efektivní systém dotací

Zjednodušíme systém dotací, který je komplikovaný, neprůhledný a nereflektuje skutečné potřeby obcí. Obce samy nejlépe vědí, co potřebují. Současný systém vede k tomu, že obce realizují investice, které pro ně nejsou nezbytné, jen proto, že jsou na ně vypsány dotace, místo toho, aby stavěly to, co nejvíce potřebují. Potřeby obcí jsou ovšem rozmanité a nelze je šablonovitě zařadit do dotačních škatulek.

Dotace mají smysl jen tam, kde si bez nich obec (svazek obcí) opravdu nedokáže poradit, v tomto případě musejí být dotace zachovány. Ostatní prostředky určené na dotace budeme rozdělovat přímo obcím. Zrušíme desítky ministerských grantů a všechny tyto stovky miliard korun převedeme na kraje, města a obce. K našim dalším prioritám v této oblasti patří:

  • Podpora funkčních celků meziobecní spolupráce (např. čistírny odpadních vod).
  • Jednotný přehled dotačních příležitostí.

➔ Rozpočtové určení daní a podpora venkovských obcí

Podíl prostředků z RUD pro obce bude navýšen o prostředky ze zrušených neefektivních dotačních titulů. Místo nesystémových dotací pro venkovské obce zrušíme EET a zvýšíme podíl venkovských obcí v rámci RUD, protože venkovské obce jsou dlouhodobě podfinancované. Zefektivníme fungování České pošty s cílem zajištění nezbytných služeb pro všechny občany i v menších obcích, omezíme mnohdy zcela nesmyslné vedlejší činnosti České pošty, které zajišťuje soukromý sektor. Nebudeme rušit pobočky České pošty.

➔ Smart City

Podpoříme smart aplikace například v oblasti dopravy, inteligentních budov, osvětlení, nakládání s odpady apod. Nezbytnou podmínkou této podpory musí být racionální vyhodnocení ekonomické, energetické i věcné efektivity.

Archeologické výzkumy
Obce nemohou doplácet na to, jsou-li součástí jejich území historicky cenné lokality. Archeologické průzkumy jsou mimořádně náročné, správně je nařizuje stát, a proto by je také měl stát hradit. Kompenzace by se měla týkat i soukromých vlastníků.

"Bohatnout mají lidé. Ne stát."

KONTAKT

POSLAT DOTAZ

Opište Captcha

Jan Jakob
jan.jakob@top09.cz
604 592 171


TOP 09
Ujezd 450/40
118 00 Praha 1